Ty Hafan

faq

cwestiynau cyffredin

Beth yw Tŷ Hafan?

Tŷ Hafan yw un o’r prif elusennau gofal lliniarol pediatrig yn y DU, ac mae’n cynnig yr unig wasanaeth hosbis i blant yn ne Cymru.

Rydym yn darparu cysur, gofal a chymorth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd, trwy Gymru gyfan.

 

Sut mae Tŷ Hafan yn helpu plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd?

Rydym yn darparu gofal a chymorth arbenigol i helpu teuluoedd wneud y gorau o’r amser sydd ganddynt ar ôl gyda’i gilydd, a chreu oes o atgofion i’w coleddu.

Darperir ein gwasanaeth gofal a chymorth yn ein hosbis, yng nghartrefi’r teuluoedd, ac yn y gymuned. Gallai hyn fod am gyfnod o ddyddiau, wythnosau neu flynyddoedd.

Mae ein gofal seibiant byr yn rhan bwysig o’r cymorth rydym yn ei gynnig. Mae hyn yn caniatáu i deuluoedd gymryd seibiant y mae ei wir angen arnynt oddi wrth eu dyletswyddau gofalu tra bod plentyn yn aros gyda ni yn ein hosbis.

 

Sut caiff plant a phobl ifanc eu hatgyfeirio i Dŷ Hafan?

Rydym yn cynnig ein gwasanaeth i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru a chanddynt gyflwr sy’n byrhau eu bywydau. Caiff unrhyw un atgyfeirio plentyn neu berson ifanc, cyn belled â’i fod wedi cael caniatâd gan y rhieni. Gall fod yn aelod o’r teulu, gweithiwr meddygol proffesiynol, gweithiwr cymdeithasol, cymydog neu gyfaill.

 

A oes rhestr aros ar gyfer cymorth Tŷ Hafan?

Nac oes. Os yw’r rhieni’n fodlon i’w plentyn gael ei atgyfeirio i Dŷ Hafan, mae angen iddynt lenwi ffurflen yn rhoi caniatâd i ni ofyn i’w pediatregydd am adroddiad meddygol.

Os yw cyflwr y plentyn neu’r person ifanc yn bodloni ein meini prawf, bydd yn gymwys i ddefnyddio ein gwasanaethau. Wedyn, byddwn yn cynnal asesiad o anghenion y plentyn a’i deulu, er mwyn creu rhaglen bersonol o ofal.

 

Faint o arian mae teuluoedd yn ei dalu i dderbyn cymorth Tŷ Hafan?

Yr un geiniog. Rydym yn darparu ein gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

 

Beth yw ystyr “cyflwr sy’n byrhau bywyd”?

Rydym yn defnyddio’r term ‘byrhau bywyd’ i ddisgrifio cyflwr plentyn na ddisgwylir iddo fyw yn hŷn na 18 oed.

 

Beth yw gofal lliniarol?

Mae gofal lliniarol i blant yn golygu agwedd weithredol a llwyr at ofal. Mae’n canolbwyntio ar wella ansawdd bywyd plentyn a’i deulu ym mhob ffordd bosibl trwy roi sylw i’w hanghenion corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol.

Mae’n cynnwys rheoli symptomau gofidus a darparu gofal seibiant byr, ac yn rhoi cyfle i deuluoedd fynegi eu teimladau o’r cyfnod pan dderbynnir diagnosis.

Bydd Tŷ Hafan yn cefnogi teuluoedd trwy eu galar, a bydd ar gael cyhyd ag y bydd y teulu’n dymuno derbyn ein cefnogaeth.

 

Pa gyflyrau sydd gan y plant a’r bobl ifanc y mae Tŷ Hafan yn gofalu amdanynt?

Maent yn cynnwys nychdod cyhyrol Duchenne, ffeibrosis cystig, parlys yr ymennydd difrifol, a rhai cyflyrau genetig hynod anghyffredin. Mae rhai plant yn cael diagnosis ar adeg eu geni, a rhai yn ystod eu plentyndod cynnar. Mae yna rai plant nad ydynt yn cael unrhyw ddiagnosis o gwbl, ac weithiau gall triniaeth plentyn fod wedi ei hatal yn gyfan gwbl.

 

Sawl un o’r plant a’r bobl ifanc sy’n dioddef o ganser?

Llai na 5% ohonynt.

 

Ydy’r plant a’r bobl ifanc yn gwybod eu bod yn mynd i farw?

Mae rhai’n gwybod: mae’n dibynnu ar eu hoed, eu cyflwr a’u hamgylchiadau.

 

Beth yw oedran y plant a’r bobl ifanc sy’n defnyddio Tŷ Hafan?

Rydym yn darparu gofal a chymorth i blant o ddydd eu geni hyd at eu pen-blwydd yn 18 oed. Ar ôl i berson ifanc gyrraedd ei ben-blwydd yn 18 oed, ni all barhau i ddod i Dŷ Hafan i dderbyn gofal seibiant byr, ond byddwn yn dal i’w gefnogi a’i helpu drwy’r cyfnod o drawsnewid i wasanaethau ar gyfer oedolion. Gallai hyn gynnwys defnyddio hosbis ar gyfer oedolion.

 

O ble y daw’r plant a’r bobl ifanc?

Ein dalgylch yw canolbarth, gorllewin a de Cymru (o Aberystwyth i lawr). Fodd bynnag, rydym yn fodlon cefnogi plentyn neu berson ifanc mewn unrhyw ran o Gymru.

 

Beth yw’r gwahaniaethau rhwng gofal hosbis i oedolion a gofal hosbis i blant?

Rydym yn canolbwyntio ar ansawdd bywyd yn hytrach nag ar ddiwedd bywyd. Gallai hyn olygu ein bod yn darparu cymorth a gofal am gyfnod maith, oherwydd bod llawer o gyflyrau sy’n byrhau bywyd yn gwaethygu’n araf.

Gall y cyfnod maith hwn o salwch osod pwysau aruthrol ar fywyd teuluol; oherwydd hynny, rydym bob amser yn sicrhau ein bod yn rhoi ystyriaeth hefyd i anghenion rhieni a brodyr a chwiorydd.

 

A oes modd i’r teulu aros yn yr hosbis tra bod plentyn neu berson ifanc yn derbyn gofal seibiant byr?

Oes, wrth gwrs. Mae croeso i’r teulu cyfan, yn cynnwys rhieni, a brodyr a chwiorydd.

 

Ydy hosbis Tŷ Hafan fyth yn cau?

Mae Tŷ Hafan ar agor trwy gydol y flwyddyn, ac rydym yn darparu gwasanaeth ar-alwad 24 awr. Mewn achos o argyfwng, gallwn gynnig llety i deulu.

 

Ble mae’r hosbis?

Mae’r hosbis wedi ei lleoli ger Sili ym Mro Morgannwg, de Cymru. Fodd bynnag, darperir llawer o’n gwasanaethau yn y gymuned.

 

A oes gan Dŷ Hafan noddwr?

Oes – Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru.

 

Sut y gallaf gyflwyno rhodd i Dŷ Hafan?

Gallwch gyflwyno rhodd untro ar-lein neu drefnu debyd uniongyrchol i wneud taliadau misol rheolaidd ar ein gwefan.

Gallwch hefyd anfon siec yn daladwy i ‘Tŷ Hafan’, a’i hanfon i: Prif Swyddfa Tŷ Hafan, Hayes Road, Sili, CF64 5XX.

Fel arall, gallwch alw heibio un o’n siopau gyda rhodd ariannol neu siec. I ddod o hyd i’ch siop agosaf, cliciwch yma.

 

Sut gallaf i wneud cwyn?

Mae Tŷ Hafan wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o safon uchel, a’i nod yw eu gwella’n barhaus. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gallai fod adegau pan nad yw ein gwasanaethau cystal â’r disgwyl. Pan fo hynny’n digwydd, mae angen inni edrych i mewn i’r amgylchiadau ar y pryd er mwyn ceisio datrys y broblem yn gyflym, yn deg ac yn effeithiol.

Gofal

Gallwch edrych ar ein dogfennau Cwyno yma.
Datganiad o Ddiben Tŷ Hafan

Codi arian

Polisi Cwynion Codi Arian Tŷ Hafan
Addewid Codi Arian Tŷ Hafan

 

share