Ty Hafan

pwy ydym ni

who we are

Nod Tŷ Hafan yw diwallu holl anghenion plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd, ar bob cam o’u teithiau anodd.

I wneud hyn, rydym yn darparu amrywiaeth eang o ofal a chymorth yn ein hosbis ym Mro Morgannwg, yng nghartrefi’r teuluoedd ac yn eu cymunedau.


mae’r canlynol yn hanfodol ar gyfer darparu’r gofal a’r cymorth rhad am ddim hwnnw:

  • y nyrsys a’r therapyddion sy’n gofalu am blant a phobl ifanc bob awr o’r dydd a’r nos er mwyn sicrhau nad ydynt mewn poen
  • aelodau o’n tîm arbenigol sy’n darparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i leddfu pryderon a rhoi mwy o gyfle i deuluoedd dreulio amser gwerthfawr gyda’i gilydd
  • y cynghorwyr sy’n sôn wrth deuluoedd am y cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo, a sut y gallant gael mynediad at wasanaethau cymorth eraill
  • yr eiriolwyr sy’n gweithio ar ran teuluoedd, gan wneud yn siŵr bod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn clywed yr hyn sydd ganddynt i’w ddweud
  • y gwirfoddolwyr sy’n cefnogi gwasanaethau Tŷ Hafan ac yn codi ymwybyddiaeth ohonynt yn lleol ac yn genedlaethol
  • y bobl hynny sy’n rhoi o’u hamser a’u hegni i godi’r arian sy’n gwneud ein holl waith yn bosibl

 

Gyda’n gilydd, rydym yn dîm arbennig iawn sy’n creu ac yn coleddu oes o atgofion ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd.


ein hosbis

Mae hosbis Tŷ Hafan wedi ei lleoli ym mhentref Sili ym Mro Morgannwg.

Y tu mewn i’r adeilad, ac yn y gerddi hardd, byddwch yn aml yn clywed plant yn gwichian chwerthin wrth chwarae gyda’i gilydd a mwynhau amser gyda’u teuluoedd ac aelodau o’r staff.

Mae ein hosbis, a gynlluniwyd yn bwrpasol gan arbenigwyr, hefyd yn cynnwys llawer o fannau preifat i deuluoedd, fel bod plant, rhieni, a brodyr a chwiorydd yn gallu ymlacio a mwynhau amser tawel gyda’i gilydd neu ar eu pennau eu hunain.

 

hanes tŷ hafan

Darllenwch am y sbardun y tu ôl i sefydlu Tŷ Hafan, a sut rydym wedi datblygu dros y blynyddoedd i helpu nifer cynyddol o blant sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd. 

Donate

share