Ty Hafan

atgyfeiriad arferol

how we care

Rydym yn derbyn plant ag amrywiaeth helaeth o conditions, waeth pryd y cawsant eu diagnosis na pha mor bell y mae eu cyflwr wedi mynd.
Pan fydd atgyfeiriad yn cael ei wneud, mae panel o weithwyr proffesiynol uwch yn Tŷ Hafan yn penderfynu p’un ai a yw plentyn yn cael ei dderbyn ai peidio.

Ar ôl clywed gan y gweithwyr proffesiynol meddygol ar y panel, bydd arnyn nhw angen gwybod:
  • y bydd bywyd y plentyn yn cael ei fyrhau gan ei gyflwr, neu glwstwr o symptomau, ac nad oes gobaith rhesymol iddo wella.
  • bod posibilrwydd cryf y bydd y plentyn yn marw cyn iddo fod yn 18 oed.

 

Mae posibilrwydd hefyd y byddwn yn derbyn plant nad ydynt wedi derbyn diagnosis, ond sydd ag anghenion iechyd cymhleth sydd, o gael eu cyfuno, yn effeithio ar hyd eu bywyd.

Os nad ydych yn sicr p’un ai a yw plentyn yn bodloni ein meini prawf ai peidio, defnyddiwch y manylion isod i gysylltu â ni.


cysylltu â ni

Mae croeso i chi wneud atgyfeiriad arferol, neu ofyn unrhyw gwestiynau am y broses atgyfeirio, drwy ffonio neu anfon e-bost neu lythyr ar nyrsys gofal lliniarol Tŷ Hafan:

 

Elise Alderman
Elise Alderman

029 2053 2200
elise.alderman@tyhafan.org

Emma Brundret
Emma Brundret

029 2053 2200
emma.brundret@tyhafan.org

 
 
Tŷ Hafan
Hayes Road
Sili
CF64 5XX

cofiwch, os gwelwch yn dda

Mae’n bwysig fod y plentyn, pan fo hynny’n bosibl, a’r person sydd â chyfrifoldeb rhiant, yn cydsynio â’r atgyfeiriad.


 

cyflyrau

Mae Tŷ Hafan yn cynnig gofal lliniarol arbenigol, cysur a chefnogaeth i blant sy’n dioddef o un neu ragor o gyflyrau sy’n byrhau bywyd.

Donate

share