Ty Hafan

ymchwil ac adroddiadau

Bydd yr adran hon yn cynnwys canlyniadau adroddiadau a gomisiynwyd gan Tŷ Hafan, ynghyd â’n sylwadau ar ddeunydd a gyhoeddwyd gan gyrff allanol.


Gofal lliniarol i blant a phobl ifanc yng Nghymru : Diwallu Anghenion yn y Dyfodol

Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno Cam Dau o waith a gomisiynwyd gan y Bwrdd Tŷ Hafan. Mae'n cyflwyno asesiad o gyflwr presennol gwasanaethau gofal lliniarol pediatrig yng Nghymru a barn ar lle y mae angen eu cymryd i sicrhau gwelliant parhaus camau gweithredu pellach. Er gomisiynwyd gan Dŷ Hafan, y mae yn ysgrifenedig ar gyfer ystod eang o weithwyr proffesiynol, comisiynwyr, cynllunwyr ac eraill sy'n rhannu'r cyfrifoldeb dros ddiwallu anghenion iechyd a eraill o blant a phobl ifanc yng Nghymru. 

Medi, 2015

weld yr adroddiad


 Adroddiad Fradd

Ym mis Awst 2011, comisiynodd Tŷ Hafan y Fonesig Elizabeth Fradd, nyrs bediatrig uchel ei pharch, i gynnal adolygiad o’r gwasanaethau gofal a ddarperir i’r plant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd, a’u teuluoedd, a gefnogir gan Tŷ Hafan.

Am grynodeb o’r adroddiad, meysydd a gymeradwywyd, ac argymhellion ar gyfer datblygu yn y dyfodol, cliciwch ar:

weld yr adroddiad

share