Ty Hafan

payroll giving

Wrth Roi trwy’r Gyflogres, mae gan gwmnïau ran bwysig i’w chwarae yn natblygiad parhaus Tŷ Hafan.

Sut mae’r cynllun yn gweithio?

Mae’n syml. Bydd eich cyflogeion yn gofyn i chi dynnu cyfraniadau rheolaidd o’u cyflogau a’u trosglwyddo i’r elusen o’u dewis. Gwneir hyn ar ôl cyfrifo cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol, ond cyn tynnu treth Talu Wrth Ennill. Wrth wneud hyn, caiff eich cyflogai ostyngiad yn y dreth ar gyfradd uchaf y dreth.

Er enghraifft, yn achos cyflogai sy’n talu treth ar y gyfradd sylfaenol, bydd yn costio £8.00 yn unig iddo roi £10.00 i’r elusen o’i ddewis (20% yw’r gyfradd treth sylfaenol o fis Ebrill 2008). Os yw’r cyflogai’n talu treth ar gyfradd uwch, bydd yn costio £6.00 i roi £10.00.Gweler y tabl isod


Rhodd i
Dŷ Hafan
(gros)

Cost i’r
cyflogai
ar dreth o 20%
Cost i’r
cyflogai
ar dreth o 40%
£5.00 £4.00 £3.00
£10.00 £8.00 £6.00
£15.00 £12.00 £9.00
£20.00 £16.00 £12.00

 

Byddwch yn talu’r holl arian rydych yn ei ddidynnu i Asiantaeth Rhoi trwy’r Gyflogres a gymeradwyir gan Gyllid y Wlad, a hwy fydd yn dosbarthu’r arian i’r elusennau a enwebwyd gan eich cyflogeion.

Costau gweinyddol

Yr Asiantaeth Rhoi trwy’r Gyflogres sy’n gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith gweinyddol, ac ar ôl codi tâl bychan am weinyddu, bydd yn dosbarthu’r rhoddion i’r elusennau o ddewis eich Staff.

Pa gofnodion fydd angen i mi eu cadw?

  • copi o’ch cytundeb gyda’r Asiantaeth Rhoi trwy’r Gyflogres
  • y ffurflenni a lenwyd gan eich gweithwyr yn eich awdurdodi i ddidynnu arian o’u cyflog
  • cofnod o’r swm rydych yn ei ddidynnu o gyflog pob cyflogai – cam sydd fel arfer yn safonol ar eich meddalwedd cyflogres
  • tystiolaeth o daliadau a wnaed i’r Asiantaeth Rhoi trwy’r Gyflogres

Y Manteision i’ch Cwmni

Mae gweithredu Cynllun Rhoi trwy’r Gyflogres yn fanteisiol i’ch busnes gan ei fod yn dangos bod eich staff a’r gymuned yn bwysig i chi; bydd yn helpu i ddatblygu perthynas well rhwng y cyflogwr a’r cyflogai ac yn denu’r bobl iawn i ddod i weithio i chi.

Am ragor o wybodaeth ar Roi trwy’r Gyflogres ar gyfer eich cwmni a’ch staff, cysylltwch â Diane Stringer ar +44 (0) 29 2053 2199 neu e-bost diane.stringer@tyhafan.org

share