Ty Hafan

ein hanes rhyfeddol

our amazing story

A hithau wedi ymddeol, teimlai Suzanne Goodall awydd angerddol i agor yr hosbis gyntaf i blant yng Nghymru, lle gellid cynnig gofal i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr.

Yn dilyn un mlynedd ar ddeg o godi arian a gwaith caled, agorodd Tŷ Hafan ei ddrysau ym 1999 a dechrau ar unwaith ar y dasg o ddarparu cysur a chymorth roedd gwirioneddol ei angen ar deuluoedd yng Nghymru.

Mae’r gwaith caled wedi parhau byth ers hynny, wrth inni anelu at ddatblygu ein gwasanaethau ar gyfer diwallu holl anghenion y plant, y bobl ifanc a’r teuluoedd rydym yn eu cynorthwyo.


a wyddech chi?Diana_pavarotti

Llwyddodd y Dywysoges Diana, noddwr cyntaf Tŷ Hafan, i berswadio’r canwr opera Luciano Pavarotti i gynnal cyngerdd ym 1995 i godi arian i’n galluogi i agor ein hosbis.

 


 

maria and suzanne

Yn ddiweddar, arweiniodd hyn at adeiladu pwll hydrotherapi o’r radd flaenaf er mwyn cynnig profiad synhwyraidd gwerthfawr i blant a’u teuluoedd.

Yn 2013, adeiladwyd cyfleuster newydd Gwasanaeth Gofal yn yr hosbis i ddarparu cyfleusterau hyfforddi i’r staff gofal, a dod â holl staff pencadlys Tŷ Hafan at ei gilydd i’n safle yn Sili.

Ond mae Tŷ Hafan yn llawer mwy na brics a mortar. Rydym wedi datblygu i fod yn athroniaeth gyfan o ofal sy’n cyrraedd calon cartrefi i ddysgu am fywydau’r teuluoedd, fel bod modd inni addasu ein cefnogaeth i ddiwallu eu hanghenion.

Dros y 21 mlynedd diwethaf, mae hyn wedi arwain at bron i 850 o blant a’u teuluoedd yn elwa ar y gofal a chymorth a ddarperir gennym yn yr hosbis ac yn eu cartrefi.

Yn y dyfodol, rydym yn disgwyl i’r nifer hwn godi’n sylweddol. Ein cenhadaeth yw dod o hyd i, a chysylltu â, pob plentyn yng Nghymru y disgwylir iddo farw yn ystod ei blentyndod, a chynnig gofal a chymorth unigryw Tŷ Hafan i bob un ohonynt.

 

sylfaenydd tŷ hafan

Ym 1988, roedd Suzanne Goodall newydd ymddeol ac yn meddwl am ffyrdd i lenwi ei hamser. Darllenwch ei hanes a dysgu sut yr aeth ati i sefydlu Tŷ Hafan.

learn more

 

llinell amser tŷ hafan

1990 Cofrestru Tŷ Hafan fel elusen, a lansio apêl codi arian yng Nghastell Caerdydd.
1993 Cael safle yn Sili ar gyfer adeiladu ein hosbis.

 

field

 
1994 Y South Wales Echo yn lansio Apêl Tŷ Hafan.
1994 Diana, Tywysoges Cymru, yn dod yn noddwr Tŷ Hafan.
1995 Pavarotti yn cynnal cyngerdd yng Nghaerdydd i godi arian ar gyfer Tŷ Hafan.
1996 Dechrau adeiladu ein hosbis.
1997 Trosglwyddo adeilad yr hosbis i Dŷ Hafan ar gyfer ffitio ac ychwanegu offer.
1998 Tynnu’r loteri gyntaf a chynnal Her Tri Chopa gyntaf Tŷ Hafan.

1999 Tŷ Hafan yn agor ar gyfer y teuluoedd cyntaf.

1999 Penodi Hywel Thomas yn gadeirydd cyntaf Tŷ Hafan.
2001 Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Siarl yn dod yn noddwr Tŷ Hafan ac yn ymweld â’r hosbis am y tro cyntaf.
2003 Tŷ Hafan yn datblygu i fod yn wasanaeth saith niwrnod.
2004 Dyfarnu’r MBE i Suzanne Goodall, sylfaenydd Tŷ Hafan, yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.
2005 Ehangu’r tîm cymorth i deuluoedd.
2006 Penodi Robert Lewis yn gadeirydd Tŷ Hafan.
2008 Tŷ Hafan yn lansio’r grŵp sgowtiaid cyntaf erioed mewn hosbis yng Nghymru.
2009 Tŷ Hafan yn ail-frandio ac yn dathlu ei 10fed pen-blwydd.
2011 Penodi Mervyn Ham yn gadeirydd Tŷ Hafan.
2011 BBC Wales yn darlledu Beautiful Lives, cyfres ddogfen mewn pedair rhan, am Dŷ Hafan.
2012 Tŷ Hafan yn creu adran Addysg ac Ymchwil.
2013 Tŷ Hafan yn derbyn gwobrau gan y Coleg Nyrsio Brenhinol.
2014 Tŷ Hafan yn dathlu ei 15fed pen-blwydd.
2014 Penodi Maria Timon Samra yn gadeirydd Tŷ Hafan.
2016 Penodi Martin Davies yn gadeirydd Tŷ Hafan.
2019 Tŷ Hafan yn dathlu ei 20fed pen-blwydd.

share