Ty Hafan

sending us the money you have raised

Mae gwahanol ffyrdd o anfon yr arian rydych wedi ei godi atom:


trwy’r post

Dylech wneud sieciau’n daladwy i Dŷ Hafan a’u postio, ynghyd ag unrhyw ffurflenni noddi a ddefnyddiwyd, i: Tŷ Hafan, Hayes Road, Sili, CF64 5XX

Peidiwch ag anfon arian parod drwy’r post, os gwelwch yn dda.


talu ar-lein

Talu ar-lein yw’r ffordd gyflymaf o roi’r arian rydych wedi ei godi i Dŷ Hafan. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Dylech anfon unrhyw ffurflenni noddi a ddefnyddiwyd atom drwy’r post, ynghyd â’ch enw a’ch manylion cyswllt. Gweler y cyfeiriad uchod.


yn eich banc lleol

Os ydych yn byw yn y Deyrnas Unedig, gallwch anfon yr arian rydych wedi ei godi yn ddi-dâl trwy unrhyw gangen o fanc HSBC – efallai y bydd banciau eraill yn codi tâl.

Os hoffech dalu eich arian yn y modd hwn, ffoniwch ni ar 029 2053 2255 neu anfonwch e-bost at supporterservices@tyhafan.org gyda’ch enw llawn a’ch cyfeiriad. Yna byddwn yn rhoi ein manylion bancio i chi, yn ogystal â chyfeirnod i’w ddefnyddio wrth dalu eich arian i mewn.


trwy fancio rhyngrwyd

Gallwch ddefnyddio dull bancio rhyngrwyd i drosglwyddo’r arian rydych wedi ei godi’n uniongyrchol i’n cyfrif ni.

Os hoffech wneud hyn, ffoniwch ni ar 029 2053 2255 neu anfonwch e-bost at supporterservices@tyhafan.org gyda’ch enw llawn a’ch cyfeiriad fel y gallwn roi ein manylion bancio i chi, yn ogystal â chyfeirnod i’w ddefnyddio ar gyfer y trafodion ar-lein.


cynyddu’r arian a godwyd trwy ddefnyddio cymorth rhodd

Rydym yn hoff iawn o Gymorth Rhodd, oherwydd am bob £1 o nawdd mae pobl yn ei gyfrannu, gallwn hawlio 25c yn ychwaneg yn ôl gan y Llywodraeth.

I sicrhau bod hyn yn digwydd, gwnewch y canlynol:

  • annog pawb sy’n eich noddi ac sy’n talu treth incwm i dicio’r blwch Cymorth Rhodd ar eich ffurflen noddi.
  • gofyn i’r noddwyr hyn ysgrifennu eu henwau llawn, llinell gyntaf cyfeiriad eu cartref, a’u cod post ar y ffurflen hefyd
  • sicrhau eich bod yn anfon eich ffurflenni noddi i gyd yn ôl atom, ym mha ffordd bynnag rydych wedi anfon yr arian a godwyd atom.

 

share