Ty Hafan

ffeithiau cyllido ynghylch tŷ hafan

incwm grant oddi wrth fyrddau iechyd lleol

Darperir grantiau Byrddau Iechyd Lleol dan gynllun grantiau Adran 64. Mae’r grantiau’n cyfrannu at gostau rhedeg craidd gwasanaethau gofal. Cynyddodd ein hincwm o’r cynllun hwn rhwng 2002/03 a 2010/11 o ychydig dros 2% y flwyddyn. Ers y flwyddyn ariannol 2011/12, mae ein hincwm o’r cynllun wedi ei rewi.

mae ein dyfodol hirdymor yn hollbwysig i’n plant a’u teuluoedd

Yn achos llawer o’r plant a’r bobl ifanc a’u teuluoedd, does neb arall y gallant droi atynt i dderbyn y gofal a chymorth sydd ei angen arnynt.

Mae 87% o bobl o’r farn y dylai pawb a chanddynt salwch angheuol fod â’r hawl i dderbyn gofal hosbis.
Mae 78% o bobl o’r farn y dylai’r llywodraeth gyfrannu 50% neu ragor at gostau hosbisau a gofal hosbis.*

*Arolwg Ipsos MORI Omnibus ar gyfer Helpu’r Hosbisau (Medi 2006)

 

ateb eich cwestiynau

Mae Tŷ Hafan yn un o brif elusennau gofal lliniarol pediatrig y DU, ac mae’n cynnig yr unig wasanaeth hosbis i blant yn ne Cymru. Gallwch ddod o hyd i bopeth yr hoffech ei wybod yn ein hadran cwestiynau cyffredin. 

Donate

share