Ty Hafan

ffeithiau a ffigyrau

Trosolwg

Ers 1999, mae Tŷ Hafan wedi bod yn gofalu am blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd, gan sicrhau eu bod yn gwneud y gorau o bob eiliad werthfawr. Yn ogystal â darparu gofal lliniarol arbenigol, mae Tŷ Hafan hefyd yn cynnig ffynhonnell angenrheidiol o gryfder, cefnogaeth a gofal seibiant byr. Rydym yn darparu cymorth i’r teulu cyfan ymhob man bron, yn yr hosbis, yn eu cartref eu hunain neu yn yr ysbyty. O adeg y diagnosis, rydym yn mynd ar y daith gyda nhw ac rydym yno ar eu cyfer mor hir ag yw’n angenrheidiol. Mae hyn i gyd yn gwbl rhad ac am ddim i deuluoedd yng Nghymru sydd ein hangen ni.


Mae angen eich help arnom.

 

Ffeithiau Tŷ Hafan

 • Tŷ Hafan yw’r unig hosbis plant yn ne Cymru ond mae ei gwasanaethau ar gael ledled Cymru ac maent ar gael am ddim i unrhyw deulu y mae eu hangen arnynt.
   
 • Mae byw bywyd byr yn golygu nad oes disgwyl i’r plentyn neu’r unigolyn ifanc fyw y tu hwnt i 18 oed. Nid ydym yn defnyddio’r geiriau “terfynol”, “sâl” na “gwael”.
   
 • Mae Tŷ Hafan yn darparu gofal lliniarol arbenigol i ymdrin ag anghenion corfforol, emosiynol, cymdeithasol ac ysbrydol pob aelod o’r teulu.
   
 • Mae’r rhan fwyaf o waith Tŷ Hafan yn ymwneud ag “ansawdd bywyd” yn hytrach na “diwedd oes”. Mae’n canolbwyntio ar “wneud y gorau o fywydau byr a gwerthfawr.”
 • Mae Tŷ Hafan yn darparu gofal i’r teulu cyfan – o adeg y diagnosis rydym yn mynd ar y daith gyda nhw ac rydym yno ar eu cyfer mor hir ag y mae ein hangen arnynt. Nid yw Tŷ Hafan byth yn rhoi’r gorau i ofalu am bobl mewn galar.
   
 • Nid ysbyty yw Tŷ Hafan ac mae’n wahanol iawn i hosbis oedolion. Caiff plentyn a’i deulu eu hatgyfeirio ar adeg y diagnosis a darperir gofal a chymorth trwy gydol cyflwr y plentyn, a all fod am flynyddoedd lawer.
   
 • Rydym yn darparu cymorth i’r teulu cyfan ymhob man bron, yn yr hosbis, yn eu cartref eu hunain neu yn yr ysbyty.
   
 • Mae’r plant a’r bobl ifanc sy’n defnyddio gwasanaethau Tŷ Hafan yn dioddef o amrywiaeth eang o gyflyrau, gan gynnwys anhwylderau genetig prin, abnormaleddau genedigol, cyflyrau niwrolegol graddol neu hyd yn oed glystyrau o symptomau nad ydynt wedi cael diagnosis hyd yn hyn. Er enghraifft, mae’n gofalu am blant â methiant organau anwrthdroadol; Ffibrosis Systig, Nychdod Cyhyrol Duchenne, Clefyd Battens, Mucopolysoccaridosis, Parlys yr Ymennydd difrifol a phlant ag anableddau niferus.
   
 • Heblaw am ofal seibiant byr, mae Tŷ Hafan yn darparu gwasanaethau fel Cymorth i Deuluoedd, Therapi Cyflenwol, Therapi Cerddoriaeth a Chwarae Allgymorth yn yr hosbis ac yng nghartref y teulu.
 • Mae’n costio mwy na £4.5 miliwn y flwyddyn i ddarparu gwasanaethau Tŷ Hafan i’r teuluoedd y mae eu hangen arnynt. Dros y blynyddoedd mae Tŷ Hafan wedi derbyn grantiau incwm cyfyngedig gan Fyrddau Iechyd Lleol a Llywodraeth Cymru tuag at y costau hyn. I gael mwy o wybodaeth ewch i www.tyhafan.org/funding-facts/ 
 • Mae gweddill incwm Tŷ Hafan yn dod o roddion gan y cyhoedd a gwaith codi arian – gan gynnwys digwyddiadau cymunedol a chorfforaethol, etifeddiaethau – a’i gweithgareddau masnachol fel y loteri a’r siopau.

share