Ty Hafan

sut rydyn ni’n gofalu

how we care

Efallai eich bod yn ymweld â’n gwefan ni i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau. Os felly, rydych wedi dod i’r lle cywir.

Rydym yn arbenigo mewn rhoi gofal lliniarol i blant a phobl ifanc, ond rydym hefyd yn gefn ac yn gymorth i’r holl deulu.

Os ydych chi’n gofalu am blentyn a chanddo gyflwr sy’n byrhau bywyd, ac yn wynebu’r posibilrwydd na fydd e neu hi yn cyrraedd oedran oedolyn, mae’n debyg y byddwn yn gallu helpu. Byddwn yn rhoi cefnogaeth i chi a’ch teulu, gan eich helpu i oresgyn llawer o’r heriau y byddwch yn eu hwynebu, a gallwn helpu hefyd i wella ansawdd bywyd eich plentyn. Byddwn yn cynnig cysur ar gyfnodau anodd, ac yn creu llawer o gyfleoedd am amseroedd llawn hwyl ac atgofion i’w trysori, gan wneud yn fawr o’r amser sydd gennych gyda’ch plentyn. Rydym yn canolbwyntio ar wneud i bob diwrnod gyfrif, waeth pa mor hir fydd taith eich plentyn.

Byddwn yn gweithio gyda chi fel bod modd i chi gael profiad o ofal o’r ansawdd uchaf, wedi ei ddarparu gan arbenigwyr yn yr amgylchedd sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion eich teulu.

Cymerwch gipolwg ar y ffyrdd y byddem yn gallu helpu.

Ydych chi’n teimlo eich bod bellach yn fwy o ofalwr nag o riant?

Efallai eich bod yn cael trafferth i ddod o hyd i rywun i ofalu am eich plentyn oherwydd ei gyflwr.

Efallai bod hyd yn oed picio i’r siop neu fynd allan am bryd o fwyd yn ymddangos yn amhosibl.

Efallai bod gan eich plentyn anghenion gofal a meddygol cymhleth sy’n gofyn am oruchwyliaeth 24 awr y dydd; er enghraifft mae’n bosibl fod angen rhoi sylw parhaus i’w gyfundrefn fwydo a rhoi meddyginiaeth.

Efallai nad ydych fyth yn cael noson dda o gwsg, gan arwain at orflinder, at deimladau o fod ar wahân, ac o fethu ymdopi – a gall y pethau hyn, yn eu tro, effeithio’n ddifrifol ar eich bywyd teuluol.

Os ydych chi’n uniaethu ag unrhyw un o’r uchod, neu’r cyfan, mae’n bosibl y byddech yn cael budd o’r gofal seibiant byr sy’n cael ei ddarparu yn hosbis Tŷ Hafan ym Mro Morgannwg.

Rydyn ni’n sylweddoli pa mor anodd y gall hi fod i ymddiried gofal eich plentyn i rywun arall, a dyna pam rydyn ni’n gweithio gyda chi i’ch helpu i deimlo’n gysurus ac i roi sicrwydd ynghylch ansawdd ein gofal. Yn ogystal â hynny, rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod eich plentyn, y brodyr a’r chwiorydd, a’r teulu i gyd, yn edrych ymlaen yn llawn cyffro at ymweld â Tŷ Hafan, neu at gael aelod o dîm nyrsio neu dîm gofalHafan yn ymweld â’ch cartref.

Drwy broses o asesu, cynllunio, gweithredu a gwerthuso, caiff pecyn o ofal lliniarol arbenigol a phroffesiynol ei roi at ei gilydd i ddiwallu anghenion penodol eich plentyn a phob aelod o’r teulu.

Yn Tŷ Hafan, rydym yn rhoi amser, sylw a lle fel bod modd i frodyr a chwiorydd fod yn nhw eu hunain, ac yn rhoi cyfle i fam a thad fod yn rhieni yn hytrach na gofalwyr.


“Fel tad, y peth mwyaf gwerthfawr mae Tŷ Hafan yn ei roi i mi yw profiadau – y cyfle i fwynhau cwmni Rhys, a chael hwyl gyda’n gilydd. Mae ein merch, Carys, hefyd wrth ei bodd yn Tŷ Hafan, ac yn cael amser gwych pan fydd hi’n mynd yno.”

Anthony

Mae ein staff yn meddu ar sgiliau o’r radd uchaf, a phrofiad eang o ofalu am blant â chyflyrau cymhleth a phrin, a hynny ar bob cam o’u bywydau.

Rydyn ni’n cynnal y safonau uchaf, ac yn cael ein rheoleiddio gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

 

share