Ty Hafan

canllawiau i ysgutorion

executor

Os ydych yn ysgutor ar ran rhywun sydd wedi gadael rhodd yn eu Hewyllys, rydym yn sylweddoli y gall y broses fod yn gymhleth. Dyma rai cwestiynau cyffredin a ofynnir am weinyddu ystadau.


a oes angen i dŷ hafan glywed gennyf yn ystod y gwaith gweinyddu?

Os yw Tŷ Hafan i dderbyn rhodd mewn Ewyllys gan ystâd rydych yn ei weinyddu, cysylltwch â ni ar 029 2053 2238 neu e-bostiwch ni ar legacy@tyhafan.org.

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom: Tŷ Hafan, Prif Swyddfa, Heol Hayes, Sili, CF64 5XX


sut y mae tŷ hafan yn dymuno derbyn y rhodd?

Gallwch anfon siec yn daladwy i Dŷ Hafan i’r cyfeiriad uchod. Cofiwch atodi unrhyw waith papur sy’n cyd-fynd â’ch taliad.

Os yw’n well gennych dalu trwy drosglwyddiad banc neu gerdyn debyd neu gredyd, cysylltwch â ni er mwyn i ni eich cynghori ynglŷn â’r ffordd orau o wneud hyn.


pa wybodaeth arall y mae ar dŷ hafan ei hangen?

Bydd hyn yn dibynnu ar y math o rodd a adawyd i ni, felly cysylltwch â ni ar 029 2053 2238 neu e-bost legacy@tyhafan.org

Os gallwch roi copi o’r Ewyllys i ni, bydd hyn yn ein cynorthwyo i fod mor benodol a chywir â phosibl ynglŷn â’r wybodaeth y mae ei hangen arnom.


beth am dreth?

Fel elusen gofrestredig, mae hosbis Tŷ Hafan wedi’i heithrio o Dreth Etifeddiant. Mae hyn yn golygu y gall y rhodd i ni gynyddu’n sylweddol, heb gost i unrhyw un.


I gael cymorth gyda materion Treth Etifeddiant, cysylltwch â ni ar 029 2053 2238 neu anfonwch e-bost legacy@tyhafan.org


cysylltwch â ni ynghylch ewyllysiau

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â gadael rhodd i Dŷ Hafan yn eich Ewyllys, byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Donate

share