Ty Hafan

ein cyllid

our funding

Mae’n costio mwy na £5.2 miliwn bob blwyddyn i Dŷ Hafan ddarparu ein gofal arbenigol unigol a’n gwasanaethau allgymorth ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd.

Oherwydd nad ydym yn rhan o’r gwasanaeth iechyd, yn 2019/20 derbyniodd Tŷ Hafan lai na 20% mewn cyllid statudol tuag at y ffigur hwn.

Ar hyn o bryd, mae angen i Dŷ Hafan a’n cefnogwyr anhygoel godi dros £5.2 miliwn bob blwyddyn er mwyn inni allu parhau â’n gwaith o newid bywydau.

Mae hyn yn llawer i’w ofyn. Ond, gyda’n gilydd, gwyddom y byddwn yn sicr o lwyddo. Mae’n rhywbeth y mae’n rhaid i ni ei wneud.

 


sut mae tŷ hafan yn codi’r arian sydd ei angen arno bob blwyddyn?

Rydym yn cynhyrchu incwm mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys:
  • gweithgareddau codi arian gan unigolion, ysgolion, eglwysi a grwpiau cymunedol
  • cyfraniadau misol rheolaidd gan unigolion
  • ein rhwydwaith o siopau elusennol ar draws de Cymru
  • digwyddiadau a drefnir gan Dŷ Hafan, megis Her Tri Chopa Cymru, Taith Gerdded Ganol Nos a Her Feicio Llwybr Taf
  • ein loteri, Crackerjackpot, sef y loteri fwyaf i’w threfnu gan hosbis yn y DU, ac iddi dros 40,000 o aelodau
  • busnesau sy’n codi arian ar ein cyfer, neu’n darparu gwasanaethau’n rhad ac am ddim
  • cefnogwyr yn gadael rhoddion inni yn eu Hewyllysiau
  • roddion untro oddi wrth gefnogwyr a gyfrennir mewn digwyddiadau neu drwy ein gwefan.

 


ydy tŷ hafan yn derbyn unrhyw arian gan y llywodraeth?

Mae Tŷ Hafan yn annibynnol ar y GIG, ac nid oes ganddo unrhyw ddull statudol o warantu cyllid.

Yn 202019/20, derbyniodd Tŷ Hafan £511,937 oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Byrddau Iechyd Lleol. Mae hyn yn cyfateb i 5% o’n hincwm.


 

adroddiad arolygiaeth gofal iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw’r arolygiaeth a’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer yr holl ofal iechyd yng Nghymru. Gallwch ddarllen eu hadroddiad ar Dŷ Hafan drwy glicio yma.

 

ffeithiau allweddol

I lawer o’r plant a’r bobl ifanc a’u teuluoedd, does neb arall y gallant droi atynt i dderbyn y gofal a chymorth sydd ei angen arnynt. Dyna pam y mae’n hollbwysig ein bod ni’n derbyn cyllid statudol sy’n gwarantu ein dyfodol hirdymor.

Donate

share