Ty Hafan

Yn ol yn Tachwedd 2019, roeddwn ni yn cysylltu gan Colin Skinner, Phennaeth o Ysgol Gynradd sydd wedi ymddeiol gydar syniad of dechray wythnos fenter.

Y syniad o geithredu wythnos fenter dros Cymru i mewn ysgolion gynradd i siarad amdano adnewyddu ac unfed are hugain benblwydd  Tŷ Hafan.

cysyniad

Bydd y dysgyblion yn gymryd rhan mewn y Tŷ Hafan wythnos fenter.

Mewn gwasanaeth arbennig fore Llun, bydd y phennaeth yr ysgol yn siarad amdanor her o gwneyd prosiect neu gwasanaethau byddwn nhw yn gallu gwerthu mewn farchnad ar y dydd Gwenner.

Bydd pob dosbarth a grwp yn cael £10 benthyciad yn unig, wrth y ysgol I prynnu cyflenwadau I gwneud y gwasanaethau. Yr hwll nod bydd I gwneud proffit mwy nar £10.

Maen bwysig bod y dysgyblion yn gyfrifol am eu llwyddiant unigol.  Byddwn nhw yn gorfod cynllunio, wneud ac baratoi, creu hysbysebion a gwerthu yr cyflenewadau.

Er enghraifft; Maer disgyblion yn gallu defnyddior arian i prynnu gwasanaethau ac creu llyfrnod I werthu .  Byddant hefyd yn creu hysbysebion, edrych ar ol y cyllid or prosiect ac hyrwyddo marchnad ar y dydd gwenner.

Bydd yr ysgol yn derbyn y £10 benthyciad yn ôl wedi i'r farchnad orffen. Bydd y plant yn gyfrifol am casglur elw yn barod i roi i  Tŷ Hafan.

Ar ôl i'r wythnos fenter ddod i ben, bydd ysgolion yn gallu anfon rhoddion i Tŷ Hafan a byddwn yn anfon diolch a thystysgrif arbennig i'r ysgol i'w harddangos.

Adnoddau ychwanegol i helpu i wneud eich wythnos yn llwyddiant - cliciwch ar y ddolen i lawrlwytho'r rhain.

Pam tŷ Hafan?

Tŷ Hafan yn darparu 24/7 cysur, gofal a chefnogaeth i blant ac oedolion ifanc dros Cymru.

Rydym yn rhoi cyfle i deuluoedd i wneud atgofion hapus a pharhaol gyda'i gilydd,

cyfle i frodyr a chwiorydd gael hwyl gyda'u cyfoedion a'r plant sy'n cael eu cyfyngu gan fywyd i fwynhau eu plentyndod.

Mae hyn oll yn bosibl diolch i garedigrwydd a haelioni unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau yng Nghymru a thu hwnt.

how to take part

It’s as simple as getting your pupils to take part. How involved the school is with the enterprise week is entirely up to you and the staff. If you want to have one year group take on the challenge or the whole school, it’s completely your choice. We’ll provide the resources to help your teachers make it a success, but anything the children raise is appreciated.

I understand that it may not be possible for you to take part this year, but you’re welcome to try it whenever it suits the school.

Resources are available on our website, but if you need to discuss any further details or want more support then please do get in touch on 029 2053 2255 or supportercare@tyhafan.org.

#communication

If your school has social media, then tag us too so we can see and celebrate the amazing things the children are doing throughout the week. We’ll like and share where we can too!

 You can find us on:

Twitter: @tyhafan

Facebook: Tŷ Hafan

Instagram: @ty_hafan

Don’t forget to use the hashtags #EnterpriseWeek #wythnosfenter

Cwestiynau Cyffredin

Mae amserlen yr ysgol yn eithaf prysur ym mis Mawrth, a allwn ei wneud dro arall?
Wrth gwrs y gallwch chi, mater i chi yn llwyr yw hyn. Rydym wedi edrych ar fis Mawrth oherwydd bod y rhan fwyaf o amserlenni ysgolion yn gweddu i hyn, ond nid oes terfyn amser ar y prosiect hwn. Gallwch chi ei wneud bob blwyddyn os ydych yn dymuno!

O ble mae'r benthyciad o £10 yn dod?
Y syniad yw bod y benthyciad hwn yn dod o arian mân yr ysgol, gyda'r syniad ei fod yn cael ei dalu'n ôl ar y prynhawn dydd Gwener ar ddiwedd y farchnad. Bydd yn ffordd wych o ddysgu'r plant am fenthyca a chyfrifoldeb.

Beth os na fydd y plant yn codi digon o arian i dalu am eu benthyciad?
Rydyn ni i gyd eisiau i'r plant lwyddo, ond efallai na fydd yn bosibl am ba bynnag reswm. Felly er mwyn lliniaru'r risg, mae croeso i chi gyfuno'r holl arian y mae'r grwpiau wedi'i wneud i hawlio'r cyfanswm rydych chi wedi'i fuddsoddi yn y prosiect. Gallech hefyd gynnal ail farchnad yn ystod yr wythnos ganlynol i werthu unrhyw stoc dros ben; efallai hyd yn oed gwahodd busnes lleol i mewn i gefnogi ymdrechion y plant.

Rydyn ni wedi'i wneud, ble rydyn ni'n anfon yr arian?
Gallwch naill ai anfon siec yn daladwy i Dŷ Hafan i Hayes Road, Sully CF64 5XX, gallwch ei dalu i mewn trwy ein gwefan www.tyhafan.org/paying-in-money-raised neu gallwch gysylltu i wneud taliad uniongyrchol i’r banc. Ffoniwch ni ar 029 2053 2255.

A all rhieni ychwanegu at y swm a roddir i'r myfyrwyr?
Yn anffodus na! Rhan o redeg busnes llwyddiannus yw cyllidebu. Mae angen i'r plant sicrhau nad ydyn nhw'n gwario eu holl elw. Hefyd mae'n ei gwneud hi'n deg os ydyn nhw i gyd yn gwario'r un swm - dyma'r ffordd orau i werthuso eu llwyddiant!

Hoffem gymryd rhan, ond a all rhywun o Dŷ Hafan ddod i siarad â'r gwasanaeth?
Byddem wrth ein bodd yn mynd i bob ysgol, ond ni allwn warantu hynny o gwbl. Mae gennym grŵp hyfryd o wirfoddolwyr, ond nid ydyn nhw ar gael bob amser. Cysylltwch â ni os wir hoffech chi rywun yno a byddwn yn gwneud yr hyn a allwn, ond ni allwn warantu unrhyw beth. Yr hyn y gallwn ei wneud serch hynny yw anfon gwybodaeth y gallwch ei defnyddio yn eich gwasanaeth.

Beth sy'n digwydd gyda'r dystysgrif?
Rydych yn gallu personoli’r templed ar gyfer y dystysgrif i'r dosbarth neu'r grwpiau sydd wedi cymryd rhan. Yr ysgol ei hun sy’n penderfynu a yw'r dystysgrif wedi'i hargraffu cyn i chi ysgrifennu’r enwau arni neu eu teipio ar y dystysgrif yn gyntaf.

Byddwn yn anfon tystysgrif ar gyfer yr ysgol gyfan ar y diwedd gyda'n llythyr o ddiolch.

Beth sy'n digwydd nesaf?
Pan fyddwch wedi anfon eich rhodd i mewn, byddwn yn anfon diolch i'r ysgol oddi wrth Dŷ Hafan. Bydd y llythyr yn diolch i'r disgyblion a'r staff am gefnogi'r hosbis a helpu plant yng Nghymru sydd ein hangen (oherwydd mae'r gefnogaeth honno'n anhygoel). Gallwch hefyd geisio trefnu taith o amgylch yr hosbis. Hoffwn ni sefydlu hwn fel prosiect blynyddol gydag ysgolion, rhowch wybod i ni beth yw eich barn chi trwy e-bostio: supportercare@tyhafan.org.

share