Ty Hafan

gofal diwedd oes

end of life care

Pan ddaw’r amser i chi ystyried gofal diwedd oes ar gyfer eich plentyn, gallwn gefnogi eich teulu a’ch helpu i wneud penderfyniadau ynglŷn â’r amgylchedd lle byddwch yn derbyn y gofal hwn.

Efallai eich bod mewn sefyllfa lle mae cyflwr eich plentyn wedi gwaethygu’n sydyn, neu efallai eich bod wedi profi gwaethygiad arafach wrth wynebu’r penderfyniadau hyn.

Rydym yn deall pa mor anodd y gall y sgyrsiau hyn fod i rieni a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd, ond yn Tŷ Hafan mae gennym brofiad o helpu pob rhiant i gynllunio’r gofal diwedd oes gorau posibl ar gyfer ei blentyn.


“Rydyn ni’n byw yn yr hosbis nawr, yn aros am y foment honno. Alla i ddim dychmygu bod yn unman arall. Fel rhan o gynllun gofal Archie, fe gytunon ni y byddem yn hoffi iddo farw yma, a dyna’r penderfyniad gorau rydym wedi’i wneud.”

Brad, tad a gollodd ei blentyn

Bydd anghenion y teulu cyfan yn cael eu hystyried, a gallwn gefnogi pob aelod o’r teulu i fod yn rhan o ofalu am eich plentyn ar ddiwedd ei oes.

Does dim gwahaniaeth ymhle y byddwch yn dewis i’ch plentyn dderbyn gofal – yn yr ysbyty, yn ein hosbis, neu gartref – gallwn eich helpu trwy gynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth.

Mae gan ein staff brofiad helaeth o reoli symptomau cymhleth, a byddwn yn cydweithio’n agos â thîm meddygol a thîm nyrsio y plentyn er mwyn sicrhau bod ei holl symptomau dan reolaeth pan fydd yn cyrraedd diwedd ei oes.


“Cawsom ddathliad o fywyd Ieuan yn yr hosbis, a daeth tua 80 o’n teulu a’n ffrindiau yno i rannu ein cariad a’n hatgofion am ein mab a’r hyn a gyflawnodd e – roedd yn achlysur gwirioneddol arbennig.”

Tracey

Gallwn helpu pob aelod o’r teulu i ddal eu gafael mewn atgofion gwerthfawr o’u plentyn, gan eu helpu i drysori’r amser a dreulion nhw gyda’i gilydd.

Pan fydd eich plentyn yn marw, byddwn yn annog y teulu i ddod at ei gilydd i alaru, yn y sicrwydd ein bod ni yno i gynnig cysur a chefnogaeth barhaus yn y dyddiau a’r wythnosau i ddod.

Gallwn eich helpu i gynllunio angladd eich plentyn a sicrhau ei fod yn ddathliad o’i fywyd, waeth pa mor fyr y bu.

 

profedigaeth

Gallwn fod yn gefn i’ch teulu wrth iddynt ymdopi â’r galar y bydd pawb yn ei ddioddef ar ôl marwolaeth eich plentyn. 

Donate

share