Ty Hafan

cyflyrau

how we care

Mae Tŷ Hafan yn cynnig gofal lliniarol arbenigol, cysur a chefnogaeth i blant sy’n dioddef o un neu ragor o gyflyrau sy’n byrhau bywyd.
Mae’r cyflyrau hyn gan amlaf yn rhannu i’r grwpiau canlynol:

Grŵp 1 

Cyflyrau sy’n fygythiad i fywyd, lle mae posibilrwydd o dderbyn triniaeth i’w gwella, ond posibilrwydd hefyd na fydd y driniaeth honno’n llwyddo, ac y gall mynediad at wasanaethau gofal lliniarol fod yn angenrheidiol pan nad yw triniaeth yn llwyddo. Ni chynhwysir plant sydd wedi derbyn triniaeth lwyddiannus, na phlant lle mae gwellhad tymor hir i’w weld yn eu cyflwr.

Enghreifftiau: canser, neu fethiant di-droi’n-ôl ar yr organau – y galon, yr afu neu’r arennau

Grŵp 2 

Cyflyrau lle mae marwolaeth cynamserol yn anochel, a lle ceir o bosibl gyfnodau hir o driniaeth ddwys gyda’r bwriad o ymestyn bywyd a galluogi’r claf i gymryd rhan mewn gweithgareddau bob dydd.

Enghreifftiau: ffibrosis codennog, dystroffi cyhyrol duchenne

Grŵp 3 

Cyflyrau cynyddol na all unrhyw driniaeth eu gwella, a lle mae triniaeth yn lliniarol yn unig ac yn aml yn gallu ymestyn dros nifer o flynyddoedd.

Enghreifftiau: afiechyd Batten, mwcopolysacarid

Grŵp 4 

Cyflyrau sy’n ddi-droi’n-ôl ond heb fod yn gynyddol, sy’n achosi anabledd difrifol gan arwain at fod yn fwy tueddol o ddioddef cymhlethdodau iechyd a’r tebygolrwydd o farw cyn amser.

Enghreifftiau: parlys yr ymennydd difrifol, anableddau lluosog fel y rhai sy’n cael eu hachosi gan anaf i’r ymennydd neu i fadruddyn y cefn.

Yma i helpu

Os oes gennych gwestiwn ynglŷn â’n meini prawf atgyfeirio, mae croeso i chi ein ffonio ar 029 2053 2200 neu anfon e-bost i care@tyhafan.org

 

Cefnogaeth i weithwyr proffesiynol

Ein nod yw cydweithio â’r holl weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi plant â chyflyrau sy’n byrhau bywyd er mwyn sicrhau bod y plentyn a’i deulu’n derbyn y gofal lliniarol arbenigol a’r gefnogaeth orau bosibl. 

Donate

share