Ty Hafan

llysgennad enwog

celebrity ambassador

Er 1999, mae llawer o enwogion wedi cefnogi Tŷ Hafan i’n helpu i gynnig cysur, gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd.

Trwy fod yn wynebau cyhoeddus yr ymgyrch, ein helpu i ddathlu carreg filltir, mynychu digwyddiad neu ddarparu dyfyniad neu lun, maent yn helpu Tŷ Hafan i gyrraedd at a chysylltu â miloedd o bobl.

Am ragor o wybodaeth am sut i fod yn Llysgennad Enwog, ffoniwch ni ar 029 2053 2199 neu anfonwch e-bost i be.an.ambassadors@tyhafan.org


ein llysgenhadon enwog presennol

leigh halfpennyLeigh Halfpenny

Mae Leigh yn un o sêr enwocaf tîm rygbi Cymru a’r Llewod Prydeinig, a daeth yn Llysgennad Elusennol i Dŷ Hafan ym mis Tachwedd 2013. Ymwelodd Leigh â’r hosbis am y tro cyntaf yn y mis Rhagfyr, gan ymuno â phlant a theuluoedd wrth iddynt fwynhau dathliadau a gemau’r Nadolig. Yn ystod yr un mis, ychwanegodd Leigh yr ail wobr yng nghystadleuaeth Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC at ei wobr gyntaf fel Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn Cymru 2013. Llongyfarchiadau!

“Mae Tŷ Hafan yn elusen ro’n i’n awyddus iawn i’w helpu a bod yn rhan ohoni. Roedd yn ddewis amlwg i mi. Mae’r gwaith maen nhw’n ei wneud yma yn anhygoel."


lucy_owenLucy Owen

Croesewir Lucy, sy’n cyflwyno’r newyddion ar y teledu, yn rheolaidd i’n cartrefi ar raglenni Wales Today ac X-Ray y BBC. A hithau’n Llysgennad Elusennol Tŷ Hafan er 2007, rydym hefyd wedi cael y pleser o groesawu Lucy i’r hosbis lawer gwaith i gyfarfod â’r plant a’r teuluoedd sy’n derbyn cymorth gennym. Yn 2008, aeth Lucy a’i gŵr, Rhodri Owen, ati i lansio ein grŵp sgowtiaid ni ein hunain. Yn ogystal, gwisgodd Lucy fantell ddeniadol a phenwisg fflachio i gymryd rhan yn ein Taith Gerdded Hanner Nos yn 2013.

“Mae’r amser mae teulu’n ei gael i dreulio gyda’u plentyn yn werthfawr iawn. Mae’r gefnogaeth mae Tŷ Hafan yn ei chynnig yn helpu i greu atgofion a werthfawrogir am byth.”

 


rhodri owenRhodri Owen

Mae Rhodri, sy’n cyflwyno rhaglenni teledu a radio, yn wyneb a llais cyfarwydd i lawer ohonom. Yn ogystal â bod yn brif lais i Radio Wales, mae wedi cyflwyno rhaglenni megis Short Change BBC 1, Britain’s Dream Homes BBC 2, a Wish You Were Here...? ITV. Mae’n briod â Lucy Owen, Cydlysgennad Elusennol Tŷ Hafan, ac mae wedi ein cefnogi mewn sawl ffordd er 2007, gan gynnwys cyflwyno ein cyngerdd Carolau’r Nadolig yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

“Pan fyddwch chi’n cael diwrnod gwael, mae’n gwneud i chi deimlo’n ostyngedig iawn wrth feddwl am y plant a’r rhieni anhygoel mae Tŷ Hafan yn helpu i’w cefnogi. Maen nhw a’r elusen yn ysbrydoliaeth yng ngwir ystyr y gair.”

mark colbourne

Mark Colbourne MBE

Ar ôl torri asgwrn ei gefn ym mis Mai 2009, mewn damwain paragleidio a fu bron â’i ladd, parlyswyd rhan isaf coesau Mark Colbourne MBE, a dioddefodd broblemau gyda’i draed. Brwydrodd Mark am 12 mis i ailddysgu sut i gerdded gyda chymhorthion, a bellach mae’n ymfalchïo yn y ffaith ei fod yn Bencampwr Paralympaidd. Chwalodd y record byd bresennol o 7 eiliad yn y bore, gan fynd ymlaen i’w churo eto o 0.2 eiliad yn y rownd derfynol y ddiweddarach y noson honno. Yn ei hoff ddigwyddiad ar y trac, aeth Mark ymlaen i ennill y ras gwrso 3 cilometr ac ennill ei Fedal Aur Baralympaidd gyntaf.

Ac yntau’n areithiwr rhugl, mae Mark wedi cael profiad helaeth o siarad yn gyhoeddus mewn digwyddiadau a seminarau corfforaethol ar draws y byd. Mae ei arddull rymus a hanes arwrol ei fywyd yn codi calon cynulleidfaoedd, a chyda’i agwedd ddiymhongar at fywyd mae’n llwyddo i ysbrydoli pawb sy’n gwrando arno.

 


john barrowman

John Barrowman

Mae John – actor, canwr, dawnsiwr ac awdur – wedi serennu mewn sawl sioe gerdd ar Broadway ac yn y West End yn Llundain. Ymddangosodd hefyd mewn sawl rhaglen deledu, ac fe’i hadwaenir orau fel Capten Jack Harkness yn Doctor Who a Torchwood. Daeth John, sy’n berchen ar gartref yn Sili, yn Llysgennad Enwog i Dŷ Hafan yn 2009. Yn ogystal ag ymweld â’r hosbis lawer gwaith, lansiodd John ein Taith Gerdded Ganol Nos yn 2012.

“Mae lle arbennig iawn i Dŷ Hafan yn fy nghalon i. Pan fyddaf yn ymweld â’r hosbis, rwyf bob amser yn synnu at faint o gariad a llawenydd sy’n llenwi’r lle.”

mark wallaceMark Wallace

Ac yntau’n cael ei ystyried fel wicedwr gorau erioed tîm criced Morgannwg am sgorio rhediadau, mae gan Mark Wallace reswm personol dros fod yn un o’n Llysgenhadon Elusennol. Gofalodd Tŷ Hafan am ferch-fedydd ei wraig a’i theulu cyn ei marwolaeth drist. Er mwyn helpu rhagor o blant i dderbyn ein cefnogaeth hanfodol, mae Mark eisoes wedi gwneud llawer i godi ymwybyddiaeth o’n gwasanaethau, gan gynnwys gosod sticer Tŷ Hafan ar gefn ei fat criced.

“Mae gen i gysylltiad gwirioneddol â’r elusen, ac rwy’n credu ei bod yn gwneud gwaith gwych yn helpu nid yn unig y plant, ond y teulu cyfan hefyd.”

 

llysgennad elusennol

Mae arnom angen pobl o bob cefndir i godi ymwybyddiaeth o Dŷ Hafan a rhoi hwb i ymgyrchoedd codi arian mewn cymunedau ym mhob rhan o Gymru. 

Donate

share