Ty Hafan

amdanom ni

View from the hospice

Tŷ Hafan yw un o’r prif elusennau gofal lliniarol pediatrig yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n cynnig gofal i blant a chymorth i’w teuluoedd, drwy Gymru gyfan.

Ond peidiwch â meddwl am funud mai’r unig beth rydym yn ei wneud yw darparu man lle gall plant ddod i farw – does dim byd sy’n bellach o’r gwir.

Rydym yn cynnig cysur, gofal a chymorth i blant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd – a hynny yn yr hosbis, yn y gymuned ac yn y cartref, fel bod modd iddynt wneud y gorau o’r amser sydd ganddynt ar ôl gyda’i gilydd.

Rydym yn rhoi cyfle i rieni a gofalwyr ymlacio a chael eu cefn atynt. Ac rydym bob amser yn gofalu nad yw anghenion brodyr a chwiorydd fyth yn cael eu hanghofio.


beth mae ‘byw bywydau byr’ yn ei olygu?

Rydym yn defnyddio’r term ‘byw bywydau byr’ i ddisgrifio plentyn na ddisgwylir iddo fyw yn hŷn na 18 mlwydd oed.
Rydym wedi cefnogi dros 1,104 o blant ers inni agor ym 1999.

Rydym ar gael i deuluoedd yng Nghymru, am ba gyfnod bynnag y mae arnynt ein hangen – gartref, yn yr ysbyty, yn yr ysgol ac yn ein hosbis.

Un o’r gwasanaethau pwysicaf rydym yn ei gynnig yw darparu hafan ddiogel i deulu pan fo eu plentyn yn agosáu at ddiwedd ei fywyd, gan roi cysur a chymorth arbenigol iddynt yn ystod eu horiau tywyllaf a thu hwnt.


Bob blwyddyn, mae’n rhaid i Dŷ Hafan godi £4.5 miliwn er mwyn ein galluogi i ddarparu gwasanaethau’n rhad ac am ddim i deuluoedd yng Nghymru.

who we are sue

pwy ydym ni

Nod Tŷ Hafan yw diwallu holl anghenion plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr, a’u teuluoedd, ar bob cam o’u teithiau anodd. Cewch weld yma sut y cychwynnodd Tŷ Hafan, ynghyd â chwrdd â rhai o’r bobl sy’n helpu i wneud i’r cyfan ddigwydd.

Darllen rhagor

what we do hospice

yr hyn rydym ni’n ei wneud

Mae hyn yn golygu ein bod yn cynnig amrywiaeth eang o ofal a chymorth yn rhad ac am ddim yn ein hosbis, yng nghartrefi’r teuluoedd, ac ym mhle bynnag arall y mae ar bobl ein hangen ni.

Darllen rhagor

share